تبلیغات
جهنم افکار - راستی میدونین عهدنامه ترکمانچای امسال به اتمام میرسه

راستی میدونین عهدنامه ترکمانچای امسال به اتمام میرسه

یکشنبه 16 آبان 1389  02:47 ب.ظ

(دوستان در پایان خواندن این مطلب در نظر سنجی هم شرکت کنید .)

راستی میدونین عهدنامه ترکمانچای امسال به اتمام میرسه و قانونا آذربایجان شوروی دیگه مال ایرانه چون طبق این عهدنامه آذربایجان شمالی ایران یا ایران شمالی رو به مدت 100 سال به روسیه دادن که امسال آخرین سالشه!!! اما کجاست کسی که بخواد دنباله این کارو بگیره . از یه طرف اون عربها که خودشو مالک جزایر و خلیج ما می دونن از اون طرف چیزی که حق ماست را نمی تونیم بر گردونیم.

اینم متن معاهده ننگین ترکمانچای :
 


متن كامل قرارداد تركمانچای
هو الله

 

دیباچه عهدنامه ایران و روس

 

الحمدالله الوافی و الكافی بعد از انعقاد عهدنامه مباركه گلستان و مبادلات و معاملات دوستانه دولتین علیتین و ظهور آداب كمال مهربانی و یكجهتی حضرتین بهیٌتین به مقتضای حركات آسمانی برخی تجاوزات ناگهانی از جانب سر حد داران طرفین به ظهور رسیده كه موجب سنوح غوایل عظیمه شد و از آن جا كه مرآت ضمایر پادشاهانه جانبین از غبار این گونه مخاطرات پاك بود اولیای دولتین علیتین تجدید عهد مسالمت را اهتمامات صادقانه و كوشش های منصفانه در دفع و رفع غایله اتفاقیه به ظهور رسانیده عهدنامه مباركه جدید به مبانی و اصولی كه در طی فصول مرقومه مذكور است مرقوم و مختوم آمد به مهر وكلای دولتین علیتین و در ماه شوال در سال هزار و دویست و چهل و نه هجری به امضای همایون شرف استقرار و استحكام پذیرفت. بر اولیای دولتین لازم است كه از این پس در تحصیل موجبات مزید دوستی و موافقت اهتمامات صادقانه مبذول دارند و اسباب استحكام و استقرار معاهده مباركه را به مراودات دوستانه متزاید خواهند و اگر در معدات تكمیل امور دوستی قصوری بینند به امضای خواهشهای منصفانه تدارك آن را لازم بشمارند و دقیقه از دقایق دوستی را مهمل و متروك نگذارند.

بسم الله الرحمن الرحیم

 

چون اعلیحضرت قضا قدرت، پادشاه اعظم والاجاه، امپراطور اكرم شوكت دستگاه، مالك بالاستحقاق كل ممالك روسیه و اعلیحضرت كیوان رفعت خورشید رایت، خسرو نامدار پادشاه اعظم با اقتدار ممالك ایران، چون هر دو علی السویه اراده و تمنای صادقانه دارند كه به نوایب و مكاره جنگی كه بالكلیه منافی رأی والای ایشان است نهایتی بگذارند و سنتهای قدیم حسن مجاورت و مودت را ما بین این دو دولت بواسطه صلحی كه متضمن دوام باشد و بواعث خلاف و نفاق آتیه را دور كنند در بنای مستحكم استقرار دهند، لهذا برای تقدیم این كار خجسته آثار اعلیحضرت امپراطور كل ممالك روسیه جناب ژان پاسكویچ‌‌‌‍‌‌، جنرال آنفاندری، سردار عسكر جداگانه قفقاز، ناظم امورات ملكیه گرجستان و ولایات قفقاز و حاجی ترخان، مدیر سفاین حربیه بحر خزر، صاحب حمایلات الكسندر نویسكی مقدس مرصع به الماس، به آن مقدس مرتبه اول مرصع به الماس، ولادیمیر مقدس مرتبه اول و گیورگی مقدس مرتبه دویم و صاحب دو شمشیر افتخار یكی طلا موسوم«برای شجاعت» و دیگری مرصع به الماس و صاحب حمایلات دول خارجه مرتبه اولین عقاب سرخ پیكر پروسیه، هلال دولت عثمانی و نشان های دیگر و جناب «الكسندر اوبرو سكوف» صاحب حمایلات مقدسه ثالث ولادیمیر، مرتبه ثانی سن استانیسلاس لهستان، مرتبه دوم سن ژان بیت، و از طرف اعلیحضرت قویشوكت پادشاه ممالك ایران نواب مستطاب والا شاهزاده نامدار عباس میرزا را وكلای مختار خود تعیین كردند و ایشان بعد از آن كه در تركمنچای مجتمع شدند و اختیار نامه خود را مبادله كرده و موافق قاعده و شایسته دیدند، فصول آتیه را تعیین و قرارداد كردند:

فصل اول- بعد الیوم ما بین اعلیحضرت امپراطور كل ممالك روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالك ایران و ولیعهدان و اخلاف و ممالك و رعایای ایشان مصالحه و مودت و وفاق كاملی إلی یوم الأبد واقع خواهد بود.

فصل دویم- چون جدال و نزاعی كه فیما بین عهد كنندگان رفیع الاركان واقع شد و امروز بسعادت منقطع گردید، عهود و شروطی را كه بموجب عهدنامه گلستان، بر ذمت ایشان لازم بود موقوف و متروك می دارد، لهذا اعلیحضرت كل ممالك روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالك ایران چنین لایق دیدند كه به جای عهدنامه مزبوره گلستان، عهدنامه دیگر به این شروط و عهود و قیود قرار دهند كه ما بین دو دولت روس و ایران بیشتر از پیشتر موجب استقرار و انتظام روابط آتیه صلح و مودت گردد.

فصل سیم- اعلیحضرت پادشاه ممالك ایران از جانب خود و از جانب ولیعهدان و جانشینان به دولت روسیه واگذار می كند تمامی الكای نخجوان و ایروان را - خواه این طرف روس باشد یا آن طرف. و نظر به تفویض، اعلیحضرت ممالك ایران تعهد می كند كه بعد از امضاء این عهدنامه، در مدت شش ماه، همه دفتر و دستور العمل متعلق به اداره این دو دولت مذكوره باشد به تصرف امرای روسیه بدهند.

فصل چهارم- دولتین علیتین معاهدتین عهد و پیمان می كنند كه برای سر حد فیما بین دو مملكت بدین موجب سر حد وضع نمایند:

از نقطه سر حد ممالك عثمانی كه از خط مستقیم به قله كوه آغری كوچك أقرب است. ابتدا كرده، این خط تا به قله آن كوه كشیده می شود و از آنجا به سر چشمه رودخانه مشهور به قرا سوی پایین كه از سراشیب جنوبی آغری كوچك جاریست فرود آمده، به متابعت مجرای این رودخانه تا به التقای آن رودخانه ارس در مقابل شرور ممتد می شود. چون این خط به آن جا رسید به متابعت مجرای ارس تا به قلعه عباس آباد می آید و در تعمیرات و ابنیه خارجه آن كه در كنار راست ارس واقع است نصف قطری بقدر نیم آغاج كه عبارت از سه ورس و نیم روسی است رسم می شود و این نصف قطر در همه اطراف امتداد می یابد. همه اراضی و عرصه كه در این نصف قطر محاط و محدود می شود بالانفراد متعلق به روسیه خواهد داشت و از تاریخ امروز در مدت دو ماه با صحت و درستی كامل معین و مشخص خواهد شد و بعد از آن از جایی كه طرف شرقی این نصف قطر متصل به ارس می شود خط سر حد شروع و متابعت مجرای ارس می كند تا به مسیر یدی بلوك و از آن جا از خاك ایران به طول مجرای ارس امتداد می یابد با فاصله و مسافت سه آغاج كه عبارتست از بیست و یك ورس روسی.

بعد از وصول به این نقطه خط سر حد به استقامت از صحرای مغان می گذرد تا به مجرای رودخانه موسومه بالهارود به محلی كه در سه فرسخی واقع است كه عبارتست از بیست و یك ورس روسی پایین تر از ملتقای دو رودخانه كوچك موسوم به آدینه بازار و ساری قمیش و از آن جا این خط به كنار چپ بالهارود تا به ملتقای رودخانه های مذكور آدینه بازار و ساری قمیش صعود كرده به طول كنار راست رودخانه آدینه بازار شرقی تا به منبع رودخانه و از آن جا تا به اوج بلندی های جگیر امتداد می یابد، به نوعی كه جمله آبهایی كه جاری به بحر خزر می شوند متعلق به روسیه خواهد بود و همه آبهایی كه سراشیب و مجرای آنها به جانب ایران است تعلق به ایران خواهد داشت.

و چون سر حد دو مملكت این جا بواسطه قلل جبال تعیین می یابد، لهذا قرار داده شد كه پشته هایی كه از این كوهها به سمت بحر خزر است به روسیه و طرف دیگر آنها به ایران متعلق باشد. از قله های بلندی های جگیر خط سر حد تا به قله كمر قویی به متابعت كوههایی می رود كه طالش را از محال ارشق منفصل می كند. چون قلل جبال از جانبین مجرای میاه را می دهند، لهذا در این جا نیز خط سر حد را همان قسم تعیین می كند كه در فوق در باب مسافت واقعه بین منبع و آدینه بازار و قلل جگیر گفته شد و بعد از آن خط سر حد از قله كمر قویی به بلندی های كوههایی كه محال زوند را از محال ارشق فرق می دهد متابعت می كند تا به سر حد محال ولكیج همواره بر طبق همان ضابطه كه در باب مجرای میاه معین شد، محال زوند بغیر از آن حصه كه در سمت مخالف قلل جبال مذكوره واقع است از این قرار حصه روسیه خواهد بود. از ابتدای سر حد محال ولكیج خط سر حد ما بین دو دولت به قلل جبال كلوتوپی و سلسله كوههای عظیم كه از ولكیج می گذرد متابعت می كند تا به منبع شمالی رودخانه موسوم به آستارا پیوسته به ملاحظه همان ضابطه در باب مجرای میاه و از آن جا خط سرحد متابعت مجرای این رودخانه خواهد كرد تا به ملتقای دهنه آن به بحر خزر و خط سر حد را كه بعد از این متصرفات روسیه و ایران را از هم فرق خواهد داد تكمیل خواهد نمود.

فصل پنجم- اعلیحضرت پادشاه ممالك ایران برای اثبات دوستی خالصانه كه نسبت به اعلیحضرت امپراطور كل ممالك روسیه دارد به این فصل از خود و از عوض اخلاف و ولیعهدان سریر سلطنت ایران تمامی الكا و اراضی و جزایری را كه در میانه خط حدود معینه در فصل مذكوره فوق و قلل برف دار كوه قفقاز و دریای خزر است و كذا جمیع قبایل را چه خیمه نشین چه خانه دار، كه از اهالی و ولایات مذكوره هستند واضحاً و علناً الی الابد مخصوص و متعلق به دولت روسیه می داند.

فصل ششم- اعلیحضرت پادشاه ممالك ایران به تلافی مصارف كثیره كه دولت روسیه را برای جنگ واقعه بین الدولتین اتفاق افتاده و همچنین به تلافی ضررها و خسارت هایی كه به همان جهت به رعایای دولت روسیه رسیده تعهد می كند كه بواسطه دادن مبلغی وجه نقد آنها را اصلاح نماید و مبلغ این وجه بین الدولتین به ده كرور تومان رایج قرارگرفت كه عبارت است از بیست میلیون مناط سفید روسی، و چگونگی در موعد و رهاین فصول این وجه در قرارداد علاحده كه همان قدر قوت و اعتبار خواهد داشت كه گویا لفظاً به لفظ در این عهدنامه مصالحه حالیه مندرج است، معین خواهد شد.

فصل هفتم- چون اعلیحضرت پادشاه ممالك ایران شایسته و لایق دانسته همان فرزند خود عباس میرزا را ولیعهد و وارث تخت فیروزی بخت خود تعیین نموده است، اعلیحضرت امپراطور كل ممالك روسیه برای این كه از میل های دوستانه و تمنای صادقانه خود كه در مزید استحكام این ولیعهدی دارد به اعلیحضرت پادشاهی شاهنشاه ممالك ایران برهانی واضح و شاهدی لایح بدهد، تعهد می كند كه از این روز به بعد شخص وجود نواب مستطاب والا شاهزاده عباس میرزا را ولیعهد و وارث برگزیده تاج و تخت ایران شناخته، از تاریخ جلوس به تخت شاهی، پادشاه بالاستحقاق این مملكت می داند.

فصل هشتم- سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت كه به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر كرده به كناره های آن فرود آیند و در حالت شكست كشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین كشتیهای تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود كه به قرار سابق در بحر خزر سیر كرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شكست كشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه كه علم های عسكریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند كه در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص كما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می شود، به نحوی كه غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی تواند در بحر خزر كشتی جنگی داشته باشد.

فصل نهم- چون مكنون خاطر اعلیحضرت امپراطور كل ممالك روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالك ایران است كه من كل الوجوه عهودی را كه به این سعادت و میمنت ما بین ایشان مقرر گشته مستحكم نمایند، لهذا قرارداد نمودند كه سفراء و وكلا و كارگزارانی كه از جانبین به دولتین علیتین تعیین می شود- خواه برای انجام خدمت های اتفاقی یا برای اقامت دایمی - به فراخور مرتبه و موافق شأن دولتین علیتین و بملاحظه مودتی كه باعث اتحاد ایشان گشته به عادت ولایت مورد اعزاز و احترام شوند و در این باب دستور العملی مخصوص و تشریفاتی قرار خواهند كرد كه از طرفین مرعی و ملحوظ گردد.

فصل دهم- چون اعلیحضرت امپراطور كل روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالك ایران استقرار و افزایش روابط تجارت را ما بین دو دولت مانند یكی از نخستین فواید ملاحظه كردند كه می بایست از تجدید مصالحه حاصل شود، لهذا قرارداد نمودند كه تمامی اوضاع و احوال متعلقه به حمایت تجارت و امنیت تبعه دو دولت را به نوعی كه متضمن مرابطه كامله باشد معین و منتظم و در معاهده جداگانه ای كه به این عهدنامه ملحق و ما بین وكلای مختار جانبین مقرر و مانند جزو متمم او مرعی و ملحوظ میشود مضبوط و محفوظ دارند.

اعلیحضرت پادشاه ممالك ایران برای دولت روس كما فی السابق این اختیار را مرعی می دارد كه در هر جا كه مصلحت دولت اقتضا كند كونسولها و حامیان تجارت تعیین نمایند و تعهد می كند كه این كونسولها و حامیان تجارت را كه هر یك زیاده از ده نفر اتباع نخواهد داشت فراخور رتبه ایشان مشمول حمایت و احترامات و امتیازات سازد و اعلیحضرت امپراطور كل ممالك روسیه از جانب خود وعده می كند كه درباره كونسولها و حامیان تجارت اعلیحضرت پادشاه ممالك ایران به همین وجه مساوات كامله مرعی دارد.

در حالتی كه از جانب دولت ایران نسبت به یكی از كونسولها و حامیان تجارت روسیه شكایتی محققه باشد، وكیل و یا كارگزار دولت روس كه در دربار اعلیحضرت پادشاه ممالك ایران متوقف خواهد بود و این حامیان و كونسولها بلاواسطه در تحت حكم او خواهد شد، او را از شغل خود بیدخل داشته به هر كه لایق داند اداره امور مزبور را بر سبیل عادیه رجوع خواهد كرد.

 

فصل یازدهم- همه امور و ادعا های تبعه طرفین كه به سبب جنگ به تأخیر افتاده بعد از انعقاد مصالحه موافق عدالت به اتمام خواهد رسید و مطالباتی كه رعایای دولتین جانبین از یكدیگر یا از خزانه داشته باشند به تعجیل و تكمیل وصول پذیر خواهد شد.

فصل دوازدهم- دولتین علیتین معاهدتین بالاشتراك در منفعت تبعه جانبین قرارداد می كنند كه برای آنهایی كه مابین خود به سیاق واحد در دو جانب رود ارس املاك دارند موعدی سه ساله مقرر نمایند تا به آزادی در بیع یا معاوضه آنها قدرت داشته باشند، لكن اعلیحضرت امپراطور كل روسیه از منفعت این قرارداد در همه آن مقداری كه به او تعلق و واگذار می شود، سردار سابق ایروان حسین خان و برادر او حسن خان و حاكم سابق نخجوان كریم خان را مستثنی می دارد.

فصل سیزدهم- همه اسیرهای جنگی دولتین خواه در مدت جنگ آخر باشد یا قبل از آن و همچنین تبعه طرفین كه به اسیری افتاده باشند از هر ملت كه باشد همگی بغایت چهار ماه به آزادی مسترد و بعد از آنكه جیره و سایر تداركات لازمه به آنها داده شد به عباس آباد فرستاده می شوند تا اینكه به دست مباشرین جانبین كه در آن جا مأمور گرفتن و تداركات فرستادن ایشان به ولایت خواهد بود تسلیم شوند.

دولتین علیتین در باب همه اسیرهای جنگ و تبعه روس و ایران كه به اسیری افتاده و به علت دوری مكان هایی كه در آن جا بوده اند یا به علت اوضاع و اسباب دیگر بعینه مسترد نشده باشند، همان قرارداد را می كنند و هر دو دولت ایٌ وقت كان اختیار بی حد و نهایت خواهند داشت كه آنها را مطالبه كنند و تعهد می كنند كه هر وقت اسیر خود به دولت عرض نماید یا ایشان را مطالبه كنند از جانبین مسترد سازند.

فصل چهاردهم- دولتین علیتین معاهدتین جلای وطن كنندگان و فراریان را كه قبل از جنگ یا در مدت آن به تحت اختیار جانبین گذاشته باشند مطالبه نمی كنند ولیكن برای منع نتایج مضره جانبین كه از مكاتبات و علاقه خفیه بعضی از این فراریان با هم ولایتیان یا اتباع قدیم ایشان حاصل می تواند شد، دولت ایران تعهد می كند كه حضور و توقف اشخاصی را كه الحال یا بعد از این باسمه به او مشخص خواهد شد از متصرفات خود كه مابین ارس و خط رودخانه مرسوم به جهریق و دریا و حد ارومی و رودخانه مشهور به جیقتو و قزل اوزن تا التقای آن به دریا واقع است رخصت می دهد.

اعلیحضرت امپراطور كل ممالك روسیه از جانب خود همچنین وعده می كند كه فراریان ایران را در ولایت قراباغ و نخجوان و كذالك در آن حصه ولایت ایروان كه در كنار راست رود ارس واقع است اذن توطن و سكنی ندهد، لیكن معلوم است كه این شرط مجری و معمول نبوده و نخواهد بود، مگر در باب اشخاصی كه صاحب مناصب ملكیه یا مرتبه و شأن دیگر باشد، مانند خوانین و بیك ها و ملا های بزرگ كه صورت رفتار ها و اغواها و مخابرات و مكاتبات خفیه ایشان درباره همولایتیان و اتباع و زیر دستان قدیم خود موجب یك نوع رسوخ و تأثیر به افساد و اخلال تواند شد.

در خصوص رعایای عامه مملكتین مابین دولتین قرارداده شده كه رعایای جانبین كه از مملكتی به مملكت دیگر گذشته باشند، یا بعد از این بگذرند مأذون و مرخص خواهند بود كه در هر جایی كه آن دولت كه این رعایا به تحت حكومت و اختیار او گذاشته باشند مناسب داند سكنی و اقامت كنند.

فصل پانزدهم- اعلیحضرت پادشاه ممالك ایران به این حسن اراده كه آرام و آسایش را به ممالك خود باز آورد و موجبات مكاره را كه اكنون به سبب این جنگ و خصومت بر اهالی مملكت روی آورده و به جهت انعقاد این عهدنامه كه به فیروزی تمام سمت انجام می پذیرد از ایشان دور كرده، همه رعایا و ارباب مناصب آذربایجان عفو كامل و شامل مرحمت می فرمایند و هیچ یك از ایشان بدون استثنای مراتب و طبقات به جرم عرضه ها و عملها و رفتارهای ایشان كه در مدت جنگ یا در اوقات تصرف چند وقت قشون روسیه از ایشان ناشی شده نباید معاقب شوند و آزار ببینند .

 

You know the way to finish this year comes Trkmanchay

 treatYou know the way to finish this year treaty comes Trkmanchayy law and Soviet Azerbaijan Ayranh mine anymore because under this Treaty, Iran or North Azerbaijan North of Iran to Russia for 100 years to the last year old! But where is someone who wants do take this trail. One side of himself that the owner of the Arabs and the Gulf Islands that we know of our right to the thing can not go on Grdvnym.

Have you Trkmanchay disgraceful treaty text:
 


Full text contract Trkmanchay
Allah HuIranian and Russian Treaty BackgroundAlhmdallh Alkafy Alvafy and after signing the Treaty of Golestan Mobarakeh and friendly exchanges and trading rules and the emergence Dvltyn Lytyn Ykjhty Hzrtyn Bhytyn kindness and perfection to the celestial movements Mqtzay some extent by the sudden assault owners reached which causes the sides to rise and the Snvh Ghvayl Zymh Because the pronouns Meraat Padshahanh Janbyn clean of dust, such risks were renewed parents Dvltyn Lytyn the peaceful efforts of honest and fair attempt to repel and eliminate the appearance conveyed Ghaylh happen.i Mobarakeh new treaty foundations and principles that are mentioned during the seasons Mrqvmh Mkhtvm wrote and lawyers came to seal Dvltyn Lytyn month of Shawwal in the year thousand nine hundred and forty signed AH and deployment strength verge Humayun accepted. Dvltyn the parents is necessary in studying the causes of the line of friendship and agreement, and toys are given an honest effort and strength of the Treaty establishing the Mobarakeh will Mtzayd friendly exchanges and friendship, if the State's failure to complete Mdat signing of desire to see it necessary to provide fair
and count the minutes of the minutes of nonsense and abandoned prevent friendships.

Name of GodBecause judicial power of His Majesty King Ching Valajah, Akram Shaukat emperor machine, whole countries and Russia owns Balasthqaq Majesty Keivan Rafat sun burn, Khosrow most famous king of countries with the authority of Iran, Ali Alsvyh because both have the will and request of the honest and fair Nvayb war that he has high ratings Balklyh inconsistent and ultimately put the old traditions of friendship and good neighborhood between the two governments that ensure lasting peace is through and Bvas and hypocrisy against the far future to establish the strong foundation they Lhza blessed to dedicate this work Russian works of His Majesty the Emperor whole countries Paskvych Dear Jean, General Nfandry, Sardar soldiers separate the Caucasus, Georgia and provincial moderator affairs Mlkyh Trkhan Caucasus and Haji, Director of Caspian Hrbyh Sfayn owner Nvysky Alksndr gimp holy gem diamond, the sacred gem first order the diamonds, the first order and Georg Vladimir Sacred Sacred Sword Rank Dvym and proud owner of two gold, one called "For Courage" and other colorful owner of the diamond and State governments rank first bandolier configuration Prvsyh Red Eagle, and the Ottoman crescent and the other showing Mr. "Alksndr Avbrv Skvf" gimp sacred owner Vladimir third, second rank of Poland Stanislas age, Jean-bit second age, and His Majesty the King Qvyshvkt Iran Navab countries Msttab celebrity picture Prince Abbas Mirza to determine their lawyers were autonomous and that he then
Turkmenchay were integrated in their exchange of letters provided and agreed rules and decent saw, and set future seasons of the contract were:

Chapter One - after Alyvm between His Majesty the Emperor of Russia and His Majesty King entire countries and the countries of Iran and the descendants of the Crown Prince and his peasantry countries and reconciliation and friendship, and a complete organic unity Yom Alabd will be located.

Dvym season - such as disputes and conflicts between the promise users that Rafi Fyma Alarkan was actually today was Bsadt withdrawal, Hvd and the provisions under the Treaty of Golestan, the Zmt he was required to cease and is abandoned, Russia and the countries total Lhza Majesty His Majesty King
countries that Iran saw such a worthy place Mzbvrh Golestan Treaty, the treaty provisions and other Hvd and constraints that we put between Russian and Iranian governments than previously led the establishment and layout of future relations of peace and friendship is.

Chapter Wire - His Majesty the King on behalf of their countries and Iran on behalf of Crown Prince and successor to the Russian government will assign all the Alkay Nakhichevan and Yerevan - whether it be the Russians or the sides.
According to the delegation, His Majesty's commitment that the countries of Iran after the signing of this treaty in six months, all the recipes belonging to the office and the office is occupied by the two governments Mzkvrh give Amray Russia.

Chapter IV - Dvltyn Lytyn Mahdtyn they promise to the extent that the two country Fyma This situation should lead to the extent:

Point the extent of the Ottoman countries that straight line to the summit of Mount Qrb Ghry is small. Had initially, the line to the mountain peaks is drawn from there to the source of the river known as the down slope Qra South Ghry landed small stream down to the river channel to abide Altqay the Aras River vs. evil continually be. Because there was this line to the Aras to abide duct Abad castle and comes in the Foreign Service and buildings that Aras is located right next to half the diameter Bqdr Ghaj half term of three and a half Russian Vrs be drawn This radius is extended all around. All lands and areas in which half the diameter of the inscribed and is limited Balanfrad will belong to Russia and from today on for two months with complete accuracy will be determined and specified and then the east side where half the diameter
Aras is connected to the starting line, the extent and Aras will abide duct to block the path of Yiddish from the soil where long duct Iran Aras is extended distance and distance is the following Tuesday the twenty Ghaj a Russian Vrs.

After this point the line to collect the extent the persistence of the Sahara is going to Taha Mvsvmh Balharvd local river channel which is located in three milestone is the following twenty-one Russian Vrs below Mltqay two small river called the Friday market Sari Ghomayshi and there along this line to the left Balharvd Mltqay Friday market and these rivers Ghomayshi Sari jumped right along the length of the East River Friday to market and source of the river to where the peak is extended Jgyr Heights
, including waters that somehow that now belongs to the Caspian Sea are Russia would be downhill all the waters and channel them to the Iranian side will belong to Iran.

Country and because the extent of two peaks due here will determine Ranges, the stack was placed Lhza that these mountains towards the Caspian Sea to Russia and Iran on the other hand they may belong. Heights of peaks Jgyr line to the peak extent of back mountains Qvyy to comply is impossible that the Talysh will Arshq detached. Ranges of such peaks are Janbyn the duct Myah, Lhza here too the line to determine the extent to swear that the above incident concerning the distance between source and market Friday and was told Jgyr peaks and then line the extent of peak heights of the mountains back Qvyy that the impossible Zvnd Arshq impossible to comply will vary to the extent impossible Vlkyj always in accordance with the criteria specified Myah Bob duct was impossible Zvnd Aside from the part opposite side peaks Mzkvrh Ranges is located in the Russian part of the will. Extent from the beginning of the line impossible Vlkyj extent between the two governments to a series of peaks and mountains huge Klvtvpy Ranges from Vlkyj going to be conformance to the northern source of the river called Astara consistently observed the same criteria regarding Myah duct and there
The border line of the river channel will abide to the Caspian Mltqay bit line and the extent of the possessions of both Russia and Iran will complete will differ.

Chapter Five - His Majesty King of Iran to countries that demonstrate a sincere friend to His Majesty the Emperor is the whole countries to Russia this season instead of his descendants and the Crown Prince of Iran's monarchy, thrones and Alka all lands and islands in the middle line of the deposit in the chapter about Mzkvrh
significant peaks above the snow mountain, Caucasus and the Caspian Sea and all the tribes what Kza what marquee predominantly housewives, and residents of the provinces that are clearly and publicly Mzkvrh Alabd special to belong to the Russian government knows.

Chapter Six - His Majesty King Ksyrh countries that Iran uses to avenge the Russian government for the trauma of war between Aldvltyn happened and also avenge the losses and damages that the peasantry to the Russian government's commitment that come through them to pay cash The amount of money to reform and between Aldvltyn ten crore which were common RS consists of twenty million Mnat White Russian, and how in the early seasons and the way the contract Rhayn Lahdh the same will be valid so that the term seems to Lfza
This treaty is a compromise Halyh contained, will be identified.

Chapter Seven - His Majesty King countries like Iran, known as competent and worthy of his son, Abbas Mirza, the crown prince and heir to his fortune Firouzi bed sets, entire countries Majesty the Emperor of Russia's desire for friendly and honest request of his strength in this line Kingdom Crown Imperial Majesty is the clear proof and evidence of Iranian countries Layh give that commitment from this day onwards there Navab person Msttab line and the Crown Prince Abbas Mirza, the heir to the throne of Iran as selected, from the date of accession to the throne,
King Balasthqaq this country knows.

Chapter Eight - including the former Soviet Sfayn business will be entitled to freedom on the shores of the Caspian Sea during its travels to the edge and descend on the failure mode in sponsorship and rescue ship will be commercial ships, and Iran would be entitled In the former the Caspian Sea, travels, and came to the Russian coast and the beaches were drawn in the same boat failure Astant relief than will. In the science by Bob Sfayn Hrbyh Skryh Russia because they were traditionally entitled Balanfrad the Caspian Sea must Garlic, Lhza same coma-fi franchise Alsabq today to ensure he enters, so that any government other than the Russian government no longer
warships in the Caspian could be.

Chapter IX - His Majesty the Emperor because the total latent countries because Russia and Iran, countries that His Majesty the King my whole Hvdy Alvjvh that this prosperity and Meymenat been decreed between them strong drawn, which were Lhza Sfra’ contract and that lawyers and Kargzarany to Janbyn Dvltyn Lytyn is determined - whether by accident or to perform service for permanent residence - according to rank and dignity agree Dvltyn Lytyn Bmlahzh friendship and unity that makes them become accustomed to the province Azaz and be respected in this recipe for Bob and ceremonial
will put the parties and Mry are Mlhvz.

Chapter Nine - because His Majesty the King His Majesty the Emperor of Russia and the whole countries of Iran and increased deployment of our trade relations between the two governments see as one of the first benefits that they should reconsider the compromise is achieved, Lhza contracts that were accrued to ratified all the circumstances support
business and citizen security, two governments to ensure that some kind is certain Mrabth Kamlh Mntzm and a separate treaty to join the treaty and we autonomous between lawyers and the like among the amendments set Janbyn Mry and he is Mlhvz Mzbvt and are reserved.

His Majesty King of Iran, countries for Russian government Coma Alsabq fi option has to be Mry wherever deemed appropriate Government may appoint Kvnsvlha and business sponsors and the commitment that this Kvnsvlha and business supporters who each exceeding ten Nationals
His rank will be covered according to support and respect and making scores and total His Majesty the Emperor of Russia, countries that promised by its supporters about Kvnsvlha Majesty King countries trade the same way Iran has Mry Kamlh equality.

In case that the Iranian government than from one of Russia's trade and supporters complained Kvnsvlha Mhqqh be a lawyer or agent that the Russian government in the court of His Majesty King countries and Iran will be stopped and the advocates immediate Kvnsvlha he will be under sentence, he
Bydkhl from his job had any of the said competent administration knows it will go on Adyh mustache.Chapter XI - all matters and claims that because the parties nationals War delayed settlement agreement after the conclusion of Justice will be completed and the demands of the peasantry Dvltyn Janbyn each other or have to rush from the Treasury and will be complete collection.

Chapter Twelve - Dvltyn Lytyn Mahdtyn Balashtrak the interest citizen Janbyn contract that also for those who own between two context units are due by the Aras River Property shall set up three years of freedom in selling or exchanging them have power but there His Majesty the Emperor
Russia's total benefit from the contract value in all that he belongs to and which shall be transferred, former Yerevan Sardar Hussain Khan and his brother Hasan Khan and Karim Khan of the ruling ex-communicated is the exception.

Chapter XIII - All Asyrhay Dvltyn whether war is the end of the war period or before parties and citizens who have been captured from every nation that is free to all Bghayt four months after they returned rations and other supplies necessary for them
will be sent to the Abbas Abad Then Janbyn Mbashryn to the officer there and get them to send supplies to the province would be surrendered.

Dvltyn Lytyn Asyrhay war and about all the Russian and Iranian citizen who captured and taken away because in places where there have been or due to other things and toys Bynh are not refunded, the same contract and they are both a government
Time available excessive Kahn will eventually demand that they do and commitment every time they captured his or her will within the government are demanding the formation Janbyn refunded.

Chapter XIV - Dvltyn Lytyn Mahdtyn deportation and those runaways who before the war or the period are placed under the authority Janbyn do not however claim to ban harmful results of Janbyn stealth correspondence and interest with some of these runaways or nationals Vlaytyan He was old can be achieved, a commitment that the government and stop the people who attend, or already after her stamp will determine which of their possessions and the line between the Aras River and the sea and the traditional Jhryq too slowly and the famous River
Jyqtv and trout up to Altqay Clan has its approval to sea.

His Majesty the Emperor of Russia from its entire countries also promised that the Iranian province of runaways Qrabagh Kzalk communicated and the provincial share of Yerevan in Aras River is located right next to Tvtn permission and does not settle, but it turns out that this requirement and enforcement will not normally, but about who owns the office or rank and dignity Mlkyh others, such as Bik and Mullah Khvanyn and that if a large and seductive behavior, and communications and correspondence about his stealth Hmvlaytyan and citizens under the old hands
causes a kind of intrusions and their impact will be to corruption and disruption.

Regarding public peasantry Mmlktyn Dvltyn placed between the peasantry Janbyn country to country which must last longer, or after the cross Mazvn and will be discharged at any place which the state government and the peasantry under his disposal to be put right
knows to settle and stay.

Chapter XV - His Majesty King Hassan will of the countries of Iran and the quiet comfort to their countries and bring back the fair cause that now because of this war and hostility brought on the people and the country for signing the treaty, which side do all Firouzi accepts them has passed, and Lord of all the peasantry Azerbaijani positions including full amnesty favor Exalted, and none of them without exception far and classes offered to the crime and that his actions and behavior during times of war or the army seized some time He caused Russia should not be hurt to see Maqb


نوشته شده توسط: آمد | آخرین ویرایش:دوشنبه 17 آبان 1389 | نظر شما چیست ؟ ()

برچسب ها: عهدنامه ترکمنچای ،
نمایش نظرات 1 تا 30